Assortiment

Uitgebreid zoekenwoorden van de goede Herder

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van 'Gelijkenissen van de Heiland' van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven als voor het leven van elke dag. Hij verklaart
daarin de woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde.
Spurgeon zelf schrijft: 'Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij doorgelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat
gedaan opdat Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden leren. (...) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan zittenen van Hem willen leren?'

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen[/h]
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van boekhandel De Goede Boekenhoek (hierna te noemen De Goede Boekenhoek) haar internetwinkel en op alle overeenkomsten die tussen De Goede Boekenhoek en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, multimedia, geschenkartikelen en paperblanks.  

Artikel 2 Identiteit ondernemer[/h]

Naam:De Goede Boekenhoek
Vestigingsadres:L.G. Harlaar
Akeleistraat 30c
3202 GD Spijkenisse
Nederland
Telefoon:(0181) 62 39 52
Mobiel:06-37 18 25 49
Email:dgb@degoedeboekenhoek.nl
Website:www.degoedeboekenhoek.nl
KvK-nummer:599 402 04
BTW-nummer:NL 075 875 962 B.01

Artikel 3 Prijzen[/h]
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 • Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in de (internet)winkel worden gehanteerd.
 • Alle door De Goede Boekenhoek gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 • Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
 • De Goede Boekenhoek behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
 • Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten[/h]
 • Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door koper opgegeven adres en/of postbus.
 • Levering geschiedt via TNT Post NL.
 • Verzendkosten binnen Nederland bedragen 3.95 (ongeacht het aantal producten en gewicht).
 • Binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend als het bedrag van de levering hoger is dan 35,00
 • Levering in de omgeving van Spijkenisse geschiedt te voet of per fiets, zgn Groene Levering.
 • Bij Groene Levering kunnen verpakkingskosten in rekening gebracht worden tot een maximum van 1,95
 • Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.

Artikel 5 Betaling[/h]
 • Facturering door De Goede Boekenhoek vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
 • Betaling door koper dient te geschieden contant, of binnen 8 dagen na aflevering op een door De Goede Boekenhoek aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een betaling via Ideal, PayPal of anderszins.
 • In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is De Goede Boekenhoek gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen[/h]
 • Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk of via e-mail aan De Goede Boekenhoek te melden.
 • Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan De Goede Boekenhoek te retourneren. Koper is verplicht het retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal De Goede Boekenhoek, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren, mits dit nog leverbaar is.
 • Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan De Goede Boekenhoek. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud[/h]
 • De Goede Boekenhoek is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen[/h]
 • Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen De Goede Boekenhoek en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.